Sociaal

Een sterk sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid.

Degelijke huisvesting, participatie van kwetsbare groepen, terugdringen van armoede, mobiliteit van mindervaliden,  kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als er een sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De armoede toets is hierin een uitstekende leidraad. Vanuit deze optiek is de integratie van OCMW en gemeente een opportuniteit. Anderzijds mag deze integratie geen besparingsoperatie worden en moeten we ervoor zorgen dat de expertise van het OCMW personeel niet verloren gaat.

  • Groen wil dat er voldoende budget voorzien wordt voor lokaal sociaal beleid. Het lokale bestuur kan via VVSG of andere kanalen druk blijven uitoefenen op de federale regering om het leefloon op te trekken.
  • We willen het sociaal beleid als apart beleidsdomein in het meerjarenplan opnemen.
  • Het sociaal beleid baseren op een analyse van de gemeentelijke sociale kaart is een eerste stap. We stippelen een beleid uit waarbij we op zoek gaan naar risicogroepen. We betrekken een brede waaier aan partners: het middenveld, vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen waar armen het woord voeren, zorgdiensten. We betrekken ook ouders en kinderen.
  • Het bestrijden van kinderarmoede is prioritair. We willen dat de gemeente de “Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede” ondertekent en we willen ook dat er werk gemaakt wordt van een actieplan.
  • We detecteren signalen van kansarmoede bij kinderen door wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven.
  • Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen. We sluiten een convenant af met de scholen om armoede aan te pakken.
  • We zetten in op “buurtgerichte zorg”. Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze wordt aangeboden in eigen omgeving. Vrijwilligers, brugfiguren, wijkverantwoordelijken en andere partners gaan zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners. Buurtgerichte zorg heeft een grote meerwaarde op voorwaarde dat er een sterke professionele omkadering is.
  • We maken werk van Er is een zorgknooppunt waar men terecht kan met alle zorgvragen. De publieke ruimte is toegankelijk voor iedereen, met straten en pleinen zonder obstakels. We doen mee aan de campagne red de stoep.
  • We zetten in op kleinschalige, buurtgerichte woonzorginitiatieven zodat inwoners betrokken blijven bij de eigen buurt en het eigen sociaal netwerk. (zie ook senioren)
  • Voor de meest kwetsbare groepen willen we een eerstelijnsrechtsbijstand die gratis adviezen geeft.