Programma

Voor een eerlijker, menselijker en gezonder Oostkamp

De samenleving verandert ingrijpend, ook in Oostkamp. Oostkamp is reeds uitgeroepen tot de strafste gemeente. Groen Oostkamp wil er “de beste gemeente” van maken. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt!

We maken van Oostkamp een nog betere plek om te leven. We richten de straten zo in dat een kind van tien veilig en vol vertrouwen naar school kan fietsen. Dat is voor alle inwoners een verademing. We geven de dorpskern terug aan de inwoner, het wordt er leuk wonen en winkelen.

We bouwen samen aan een bruisend Oostkamp, waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met veilige straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

De klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging waar de huidige generatie voor staat. De EU energierichtlijn 2030 zet de bakens uit. Alle beleidsniveaus, van het lokale tot het Europese zullen hierop inzetten. Het project Oostkamp 2030 biedt antwoorden op deze uitdagingen. Groen Oostkamp wil dan ook meewerken aan de realisatie van een reeks aspecten van dit project.

Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen de zaken dat de gemeente zelf organiseert en andere zaken waar men een partnership voor aangaat. Een gezonde mix van het gebruik van mensen vanuit de sociale tewerkstelling en eigen mensen op vlak van groenonderhoud is een dergelijk voorbeeld.

Mobiliteit Wonen Milieu en natuur
Klimaat en energie Economie en werk Participatie
Jeugd Senioren Sociaal
Cultuur Erfgoed Noord-zuid

 

Voor een eerlijker, menselijker en gezonder Oostkamp

De samenleving verandert ingrijpend, ook in Oostkamp. Oostkamp is reeds uitgeroepen tot de strafste gemeente. Groen Oostkamp wil er “de beste gemeente” van maken. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt!

We maken van Oostkamp een nog betere plek om te leven. We richten de straten zo in dat een kind van tien veilig en vol vertrouwen naar school kan fietsen. Dat is voor alle inwoners een verademing. We geven de dorpskern terug aan de inwoner, het wordt er leuk wonen en winkelen.

We bouwen samen aan een bruisend Oostkamp, waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met veilige straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

De klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging waar de huidige generatie voor staat. De EU energierichtlijn 2030 zet de bakens uit. Alle beleidsniveaus, van het lokale tot het Europese zullen hierop inzetten. Het project Oostkamp 2030 biedt antwoorden op deze uitdagingen. Groen Oostkamp wil dan ook meewerken aan de realisatie van een reeks aspecten van dit project.

Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen de zaken dat de gemeente zelf organiseert en andere zaken waar men een partnership voor aangaat. Een gezonde mix van het gebruik van mensen vanuit de sociale tewerkstelling en eigen mensen op vlak van groenonderhoud is een dergelijk voorbeeld.

Mobiliteit Wonen Milieu en natuur
Klimaat en energie Economie en werk Participatie
Jeugd Senioren Sociaal
Cultuur Erfgoed Noord-zuid

 

Mobiliteit

 • Geef de dorpskern terug aan de bewoner! Een dorpskern waar het leuk is om te wonen, waar de jongsten veilig naar school kunnen fietsen, waar het leuk om winkelen is, wie verlangt er niet naar. Het uitbreiden van de zone 30 draagt hiertoe bij. Ook in de verschillende (woon)wijken weren we doorgaand verkeer en voeren we de zone 30 in.
 • Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar kan een kind zelfstandig naar school fietsen. Daarop willen we inzetten. De vicieuze cirkel dat “kinderen moeten wel met de auto naar school gebracht worden omdat er teveel auto’s zijn” doorbreken we door de nodige voorzieningen aan te leggen: fietsstraten, schoolstraten, …
 • In juli van dit jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het STOP principe voor investeringen in weginfrastructuur liet varen (eerste Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en Particulier vervoer). Groen Oostkamp wil dat investeringen in weginfrastructuur prioritair blijven gaan naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Een veilige kern is een aangename kern, zo willen we de lokale handelaars ook versterken.
 • Tussen de verschillende dorpskernen en woonwijken van Oostkamp bevinden zich grote zones met landelijk karakter. De landelijke wegen, dikwijls oude veldwegen die verhard werden, zijn een paradijs voor de fietser. Deze wegen worden helaas al te dikwijls gebruikt door sluipverkeer. Groen Oostkamp wil het verkeer beperken tot de aanwonenden en de snelheid op 50 km terugbrengen.
 • Vlaanderen stelt de basismobiliteit (iedere Vlaming op maximum 500m van een bushalte) in vraag en wil De Lijn opsplitsen in een 20-tal regio’s. Basis bereikbaarheid is het nieuwe moto. De Lijn blijft echter een belangrijke speler in het vervoer van en naar school en de mobiliteit van sommige groepen zoals senioren. Hierop kan niet bezuinigd worden.
 • Een aantal verkeersstromen overstijgen de gemeentegrenzen. Hiervoor is intergemeentelijk overleg noodzakelijk.

Wonen

 • In Oostkamp wordt veel gebouwd, nieuwe verkavelingen, appartementsgebouwen, … Het meeste vastgoed richt zich op tweeverdieners. Groen Oostkamp wil meer aandacht voor betaalbaar wonen voor iedereen. Het woningaanbod dient voldoende divers te blijven. Een eerste stap is het opmaken van een (sociaal) “woonplan”.
 • Sociale woningbouw verdient de volle aandacht. Ook in sociale woningbouw is het mogelijk op aantrekkelijke wijze een buurt in te richten. Niet alles dient bedekt met klinkers of beton. Wat speelruimte, enkele speeltuigen, bewegingstoestellen voor volwassenen en wat groen zijn meer dan wenselijk.
 • Met het systeem van recht van opstal op publieke gronden geven we gezinnen een duwtje in de rug . In plaats van zwaar te investeren in de aanschaf van bouwgronden bekomen zij tegen een billijke vergoeding (het solarium) het recht van opstal. Groen wil onderzoeken waar dit mogelijk is in Oostkamp.
 • Nog steeds veel huurwoningen in Oostkamp zijn aan renovatie toe. Eigenaars durven grote kosten al eens uit te stellen en huurders zijn beperkt in hun opknapmogelijkheden. Groen wil verhuurders stimuleren om hun woningen duurzaam te renoveren met onder andere premies voor isolatie. Eén van de voorwaarden voor deze premie is dat de huurprijs niet stijgt na de werken.
 • Oostkamp vertoont nog een sterk landelijk karakter. Dit uitzicht willen we behouden. De “ruimtelijke verrommeling” roepen we een halt toe. Inbreiding (met respect voor het huidige karakter) in plaats van uitbreiding blijft de norm.
 • De Vlaamse regering kondigde in de maand juli een hele reeks energiemaatregelen voor woningen af. Wie vanaf 2021 een woning koopt of erft die niet aan de laatste energienormen voldoet, moet volgens het nieuwe Vlaamse Energieplan binnen de vijf jaar ingrijpende maatregelen doorvoeren. Zo moet de nieuwe eigenaar er voor zorgen dat de woning uitgerust is met minstens drie voorzieningen uit een lijstje van vijf: dakisolatie, muurisolatie, dubbele beglazing, vloerisolatie, condensatieketel, hernieuwbare energieboiler. Best dure maatregelen. Het hoeft niet gezegd dat de waarde van huizen die hier niet aan voldoen zal dalen. De impact hiervan is ook sociaal! Groen wil voor minder kapitaalkrachtige gezinnen een degelijke begeleiding.

Milieu en natuur

Niet iedereen heeft aan zijn achterdeur een tuin, daarom  moeten we inzetten op nog meer groen dicht bij de mensen. Groen Oostkamp wil ruimte voor natuur terugwinnen op beton, asfalt, en bouwwoede.

 • Onze scholen stimuleren om van hun speelplaatsen een meer groenere omgeving te maken met aanplantingen als bron van speelgenot en creativiteit.
 • In de bestaande groene ruimtes meer speelgroen voorzien in plaats van speeltoestellen.
 • Rond de woonzorgcentra als Ter Luchte in Ruddervoorde en Sint Jozef in Oostkamp centrum een aangename groene en bloemrijke omgeving creëren zodat niet alleen de bewoners maar ook de omwonenden er kunnen van genieten en er meer sociaal contact is.
 • Ook de dorpscentra van onze vijf deelgemeenten kunnen veel groener. Een aantal parkeerplaatsen voor auto’s moet verdwijnen ten voordele van een groen plantsoen met hier en daar een bankje om even te vertoeven. Parkeren kan op de daarvoor bestemde parkeergelegenheden die meestal maar 50 meter van het dorpsplein gelegen is.
 • Oostkamp heeft al veel groene ruimte. Maar we kunnen de natuur en bosgebieden nog sterk uitbreiden. Zoals op Vlaams niveau kunnen we op gemeentelijk niveau de ambitie hebben elk jaar per inwoner 1 vierkante meter bijkomende natuur en bos te realiseren. Mogelijkheden zijn speelbossen, geboortebossen en waarom niet een begraafbos? In plaats van woonuitbreidingsgebieden, natuur- en bosuitbreidingsgebieden realiseren.
 • Bij het beheer van het openbaar groen moet er meer aandacht zijn voor de voor de aanplanting van inheemse bomen, struiken en planten die de biodiversiteit stimuleren en de natuurwaarde ervan verhogen.
 • Wat het gebruik van pesticiden op openbaar domein betreft scoort Oostkamp goed, maar we moeten nog meer inzetten op de afbouw ervan door particulieren en landbouw. Ook een degelijke omkadering in verband met vogel-afschrikking is belangrijk.
 • De gemeente kan ook hier stimuleren en aanzetten tot meer biologische teelt in tuinen en tot meer agro-ecologische en duurzame
 • De aanleg van een overstroombare beekvallei ter hoogte van de Velddambeek in Ruddervoorde, met de bedoeling wateroverlast bij overstromingen te vermijden, kreeg recent te kampen met een aanvraag tot bouwen van paalwoningen. Door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap Ruimtelijke Ordening is dit voorlopig van de baan omdat het gebied aangeduid is als een overstromingsgevoelig signaalgebied. Maar Groen Oostkamp wil waakzaam blijven bij wat er in de toekomst gaat gebeuren.
 • Geen natuur zonder ook een degelijk milieubeleid. Daarnaast zijn thema’s als klimaatdoelstellingen, energietransitie, duurzaam bouwen, ruimtelijk ordening en duurzame mobiliteit verweven met het natuur-en milieubeleid en maken ze integraal deel uit van een coherent gemeentelijk beleid.

Klimaat en energie

De strijd tegen de gevolgen van de klimaatopwarming is complex, de maatregelen zijn talrijk. Wie ziet het bos nog door de bomen? De klimaatopwarming dient op alle niveaus aangepakt: de inwoner, de gemeente, Vlaanderen, … , internationaal. Het Burgemeestersconvenant mag dan ook geen dode letter blijven.

De energietransitie moet tegen 2030 nog een heel traject afleggen. Dat zijn twee legislaturen van de gemeenteraad. Tegen die tijd moet de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderd zijn (t.o.v. 1990), moet het aandeel van hernieuwbare energie 27% bedragen en moet de energie efficiëntie met 27% gestegen zijn.

Het stilleggen van de kerncentrales Doel en Thiange is voorzien tussen 2022 en 2025. Dit is een uitgelezen moment om van een zeer geconcentreerde elektriciteitsproductie, twee sites, over te stappen naar een verspreide elektriciteitsproductie.

 • Groen blijft de installatie van zonnepanelen aanmoedigen. Niet enkel voor de productie van elektriciteit, maar ook voor de productie van warm water.
 • Windenergie draagt op belangrijke wijze bij tot de productie van hernieuwbare energie. De bouw van windturbines kan men dan ook niet uit de weg gaan. Groen wil echter leren uit de fouten van het verleden. Het is niet omdat we Vlaanderen vol gebouwd hebben met “woningen” dat we het nu gaan volbouwen met windmolens. Binnen de bestaande wetgeving wordt gezocht naar de meest geschikte locaties. Dit is een vraagstuk dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Daarom gebeurt dit best op intergemeentelijk niveau.
 • Groen wil een rechtstreekse participatie van de inwoner en lokale overheid van bij het begin in windenergie projecten. Coöperatieven met rechtstreekse participatie laten dit toe in tegenstelling tot financieringscoöperatieven. Groen wil dan ook aandringen, via de gemeenten die er als eersten bij betrokken zijn, dat Vlaanderen deze rechtstreekse participatie afdwingbaar maakt.
 • Warmtenetten zijn de toekomst voor de verwarming van woningen en gebouwen. De gemeente dient hier dringend werk van te maken.

Economie en tewerkstelling

In het domein van economie en tewerkstelling volgt Oostkamp de trends van de omliggende gemeenten. De industrie en bouw samen met de diensten sector nemen, in tegenstelling tot de buurgemeenten, de belangrijkste plaats in.

Nochtans kan de gemeente belangrijke accenten leggen in het veld van de lokale economie en tewerkstelling. Groen Oostkamp wil in het vooruitzicht van de energie transitie inzetten op de verduurzaming van de (lokale) economie en op de korte keten.

 • We willen een beleid voeren dat de duurzame economie versterkt en de mogelijkheid biedt aan bedrijven zelf in hun energiebehoeften te voorzien met hernieuwbare energie. Groen wil lokale ondernemers ondersteunen in het energiezuinig maken van hun ondernemingen. Bedrijven die een energieaudit uitvoeren kunnen genieten van een premie en ondersteuning bij groepsaankopen.
 • Ondersteun de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te maken van duurzame bedrijventerreinen. Hier wordt ingezet op het sluiten van de materiaalkringlopen, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt voor een ander bedrijf. Innovatief ondernemerschap, een duurzaam mobiliteitsplan en duurzame tewerkstelling behoren tot de duurzaamheidscriteria. Afvalbeleid speelt een centrale rol in de transitie naar een circulaire economie.
 • Groen Oostkamp wil de dorpskernen levend en bruisend maken. De aanwezigheid van een divers aanbod van handelszaken maakt hier deel van uit. Detailhandel dient dan ook ondersteund. Een stopzetting van de bouw van baanwinkels en shoppingcentra heeft een ondersteunend effect. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid reikt hiervoor bijkomende instrumenten aan. Oostkamp dient zich in te schrijven in de "Zo Dichtblij" campagne van Bond Beter Leefmilieu.
 • Een groeiende uitdaging blijven de kleinere kernen en wijken die langzaam zonder handelaars kunnen vallen. Hier kiezen we voor bijvoorbeeld voor het DORV-concept, waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk loket één zijn.
 • Groen Oostkamp wil de korte keten landbouw blijven ondersteunen. Hierdoor versterken we de band tussen de consument en de lokale producent.
 • Ook het toerisme biedt nog vele mogelijkheden. Met zijn bossen, dreven en prachtige domeinen heeft de gemeente vele troeven in handen. Het verkeersluw maken van een aantal “landwegen” moet fietsers aantrekken. Het verder ontwikkelen van een wandelnetwerk in Oostkampmoet sportieve wandelaars uitnodigen. Trage wegen en “kerkwegels” worden hierin geïntegreerd. Zo worden nieuwe kansen gecreëerd voor hoevetoerisme.
 • Groen wil aan innovatie en duurzaam ondernemen alle kansen bieden. Een economische en commerciële raad wordt het middel tot participatie. Een volwaardig ondernemersloket moet een doorstroming van alle informatie toelaten als ondersteuning.

DORV-concept

Participatie

Groen Oostkamp vindt inspraak en participatie één van de hoekstenen van de democratie.

 • De Oostkampenaar bepaalt mee hoe Oostkamp er morgen uitziet. Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: inspraak en transparantie zijn de norm. Ook de "stille" en niet betrokken inwoners horen er bij. Een inspraakteam gaat naar hen op zoek.
 • Inwoners en hun meningen tellen mee in Oostkamp. Een inspraakvergadering moet een echte inspraakvergadering zijn, geen mededeling waar het bestuur pro forma even luistert.
 • Groen wil de participatie van inwoners in het beleid vergroten door het invoeren van een burgerbegroting. In de verschillende deelgemeenten en wijken laten we de inwoners mee beslissen waar de gemeente zal investeren: verfraaiing, speelpleintjes, groen, … Elk voorjaar kiezen de deelnemers welke thema’s ze belangrijk vinden en hoeveel geld ze hieraan willen besteden. Vervolgens kunnen ze projecten indienen om dit geld te besteden. Tijdens een laatste ronde maken ze een definitieve keuze over welke van deze projecten worden uitgevoerd.

Jeugd

Kinderen en jeugd zijn de toekomst. Hierin investeren is dus vanzelfsprekend. Een voorstel van Groen Oostkamp rond huiswerkbegeleiding werd in vorige legislatuur gerealiseerd. Dit initiatief ondersteunen en verder uitbouwen blijft één van onze agendapunten. Naast de school is er echter ook de vrije tijd: sport, hobby’s, de jeugdvereniging, de jeugdclub, muziek, toneel en nog veel meer. Het moet ook mogelijk zijn voor de jeugd om op de publieke ruimte samen te komen om er gewoon “jongere” te zijn.

 • Het speelbos voor de allerkleinsten is er, het ligt echter in een uithoek van de gemeente, waar men bijna uitsluitend met de wagen naartoe kan. Meer ruimte om te ravotten blijft dus aan de orde van de dag.
 • Groen wil initiatieven ondersteunen die de financiële toetredingsdrempel tot bvb sportclubs, muziek … verlagen.
 • Gezien zij meestal minder mobiel is blijft het voorzien van degelijke faciliteiten in de fusiegemeenten inzake jeugd belangrijk.
 • De gemeente investeert dringend in een degelijke ontmoetingsplaatsen voor de jeugd. Een hedendaags jeugdhuis voldoet aan de huidige energie en geluidsnormen en is ook “tof”. Buiten rond het jeugdhuis wordt een aangename ruimte gecreëerd.
 • De jeugd krijgt inspraak via een volwaardige jeugdraad en andere vormen van inspraak en samenwerking.
 • Jongeren aanzetten om meer te sporten kan door betaalbare inschrijvingsgelden en toegankelijke infrastructuur. De gemeente zet ook in op veilig sporten en spoort de sportclubs hier toe aan, gepaste sportkledij en veilige toestellen zijn maar enkele voorbeelden.

Senioren

 • Een senioren adviesraad kan zeer dynamiserend werken. Groen Oostkamp ziet de seniorenadviesraad dan ook als zijn een volwaardige gesprekspartner in het ontwikkelen van een leeftijdsvriendelijk beleid.
 • Oostkamp beschikt over goed uitgebouwde zorgsites. Door deze zorgsites uit te bouwen tot zorgzones kan men aan de omwonende senioren een beter service verlenen.
 • Verschillende nieuwe woonvormen kennen nu een opgang, cohousing, generatie- en groepswonen ... Groen Oostkamp is deze formules niet ongenegen maar wenst ook geen afbreuk te doen aan de traditioneel “Vlaamse” formule: de zekerheid van de oudere is zijn eigen woning.
 • Oud worden in zijn vertrouwde omgeving is de droom van elke senior. Naast de grote woonzorgsites wil Groen investeren in kleinschalige woonzorghuizen in de kleinere kernen.
 • Verschillende praktijkvoorbeelden wijzen uit dat de combinatie van zorgbehoevende senioren en kleuters, ja zelfs jongeren, goed werken. Groen Oostkamp wenst dan ook te onderzoeken in welke mate woon-zorg en kinderopvang kunnen gecombineerd worden.

Sociaal

Een sterk sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid.

Degelijke huisvesting, participatie van kwetsbare groepen, terugdringen van armoede, mobiliteit van mindervaliden,  kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als er een sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De armoede toets is hierin een uitstekende leidraad. Vanuit deze optiek is de integratie van OCMW en gemeente een opportuniteit. Anderzijds mag deze integratie geen besparingsoperatie worden en moeten we ervoor zorgen dat de expertise van het OCMW personeel niet verloren gaat.

 • Groen wil dat er voldoende budget voorzien wordt voor lokaal sociaal beleid. Het lokale bestuur kan via VVSG of andere kanalen druk blijven uitoefenen op de federale regering om het leefloon op te trekken.
 • We willen het sociaal beleid als apart beleidsdomein in het meerjarenplan opnemen.
 • Het sociaal beleid baseren op een analyse van de gemeentelijke sociale kaart is een eerste stap. We stippelen een beleid uit waarbij we op zoek gaan naar risicogroepen. We betrekken een brede waaier aan partners: het middenveld, vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen waar armen het woord voeren, zorgdiensten. We betrekken ook ouders en kinderen.
 • Het bestrijden van kinderarmoede is prioritair. We willen dat de gemeente de “Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede” ondertekent en we willen ook dat er werk gemaakt wordt van een actieplan.
 • We detecteren signalen van kansarmoede bij kinderen door wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven.
 • Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen. We sluiten een convenant af met de scholen om armoede aan te pakken.
 • We zetten in op “buurtgerichte zorg”. Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze wordt aangeboden in eigen omgeving. Vrijwilligers, brugfiguren, wijkverantwoordelijken en andere partners gaan zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners. Buurtgerichte zorg heeft een grote meerwaarde op voorwaarde dat er een sterke professionele omkadering is.
 • We maken werk van Er is een zorgknooppunt waar men terecht kan met alle zorgvragen. De publieke ruimte is toegankelijk voor iedereen, met straten en pleinen zonder obstakels. We doen mee aan de campagne red de stoep.
 • We zetten in op kleinschalige, buurtgerichte woonzorginitiatieven zodat inwoners betrokken blijven bij de eigen buurt en het eigen sociaal netwerk. (zie ook senioren)
 • Voor de meest kwetsbare groepen willen we een eerstelijnsrechtsbijstand die gratis adviezen geeft.

Cultuur

Cultuur, vrije tijd en sport vormen één geheel. Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil Groen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal.

 • Gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte, zoals dit nu ook al is in Oostkamp, zien wij in functie van efficiëntie en duurzaamheid. Als beleid zorg je voor een plan om de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur zo energie-efficiënt te maken. Nieuwe gebouwen voldoen aan strenge energieprestatienormen en we besteden aandacht aan ecologische design en materialen.

Cultuur is wat ons verbindt, zorgt voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan initiatieven die van onderuit groeien en zorgt ervoor dat het aanwezige potentieel kan groeien. Hier is aandacht voor creatievelingen als professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, voor wijk- en buurtinitiatieven net zoals voor erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk.

 • De gemeente treedt ook op als speler in het lokale culturele veld en waarborgt de diversiteit die de cultuursector eigen is. Ze geeft ook een aanbod dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen.
 • Lokaal cultuurbeleid is maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in de lokale gemeenschap. We houden ook rekening met wat er in de nabij gelegen gemeentes en stad Brugge geprogrammeerd wordt. Een streekgebonden samenwerking is daar belangrijk in.
 • Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Dit wordt divers geprogrammeerd zowel in de cultuurzalen, als bv. in de wijken of op een unieke locatie. Cultuurbeleid dat inzet op nabijheid versterkt de sociale cohesie. Voorwaarden zijn toegankelijkheid, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Zoals de gemeente dit nu ook doet, zijn we voorstander van samenwerkingsverbanden met verenigingen. Bij de keuze van het cultuurprogramma worden burgers en verenigingen betrokken.
 • De bevolkingssamenstelling verandert. Dat slaat op de toenemende etnisch-culturele diversiteit, maar ook op vergrijzing. Het cultuurbeleid staat open voor de veranderende realiteit en de verbreding van cultuurproductie en -aanbod, voor nieuwe vormen van verenigingsleven. Dat het verenigingsleven het moeilijker krijgt om hun besturen in te vullen met leden, bleek uit de laatste cultuurraden. De gemeente houdt de vinger aan de pols en kijkt vooruit rond hoe vrijetijdsbeleving maatschappelijk verandert.
 • De gemiddelde leeftijd is vrij hoog bij de bezoekers van het cultuuraanbod in Oostkamp, het is een uitdaging om ook meer jongere volwassenen naar de voorstellingen te krijgen.

Cultuur is het bindmiddel voor de samenleving, iedereen heeft recht op cultuurbeleving. De gemeente gaat actief op zoek naar manieren om kansengroepen te bereiken (bv. met externe partners en het OCMW) Binnen de eigen instellingen van de gemeente zet je in op emancipatie en cultuurparticipatie. Dit kan door een verbredende publiekswerking uit te bouwen, zowel in het cultuurcentrum of -huis als in de openbare bibliotheek. De cultuurfunctionaris krijgt daarbij steeds meer een empowerende, faciliterende rol, steeds minder als organisator.

 • Het beleid heeft oog voor de veranderingen in de samenleving , zoals bijvoorbeeld digitalisering. Culturele infrastructuur is een plek om ook bredere maatschappelijke taken op te nemen.
 • De bibliotheek is een plek waar ontmoeting, leesbevordering en levenslang leren centraal staan, in een geest van objectiviteit en pluriformiteit. De bibliotheek staat garant voor toegang tot kwalitatieve en diverse informatie. De bibliotheek speelt in op digitale uitdagingen, onder meer door de uitleen van e-boeken op je eigen smartphone, tablet of e-reader. De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar burgers toegang krijgen tot en wegwijs gemaakt worden in de digitale diensten van de lokale overheid. De bibliotheek is aanwezig in alle deelgemeentes.
 • De gemeente biedt financiële en materiële steun aan cultuurverenigingen, buurtcomités en particuliere initiatieven van burgers. Dus niet enkel voor erkende verenigingen. Lokale, duurzame ontwikkeling is hier in belangrijk, vertrekkend van de context in de wijken en deelgemeenten. Een voorbeeld daarvan is verbinding leggen tussen kunst en lokale handel, de Oostkampse kastelen en erfgoed.
 • Verhef de cultuurraad tot een cultuurraad 2.0. Experimenteer samen met cultuurverenigingen en andere spelers in het socio-culturele veld om bottum-up en top down op elkaar af te stemmen. Stap af van het principe dat je maar ondersteuning krijgt van je lokale overheid als je erkend wordt als vereniging. Een cultuurraad 2.0 heeft evenveel oog voor experimenten, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee.

Erfgoed

Kasteeldomeinen en -parken vormen een wezenlijk deel van Oostkamp. Het groene en rustige karakter ervan zorgt voor een aangename omgeving in een gemeente die doorkruist wordt door snelwegen en een spoorweg. De domeinen en hun huidige of vorige bewoners hebben een groot deel van de Oostkampse geschiedenis mee bepaald. Die geschiedenis moet bewaard worden op diverse vlakken:

 • De kasteeldomeinen, zowel de gebouwen, de tuinen en parken en andere onroerende zaken moeten steeds gerespecteerd worden; bij verbouwingen en aanpassingen moet de gemeente als toezichthoudende overheid steeds het advies vragen van experten (o.m; de Erfgoedraad).
 • Bij verkoop of overdracht speelt de gemeente een belangrijke rol bij de nieuwe bestemming van het gebouw. Domeinen in het centrum van de dorpskernen kunnen bestemd worden tot horeca of kunnen dienen als nieuwe vormen van samenleven. Kasteel Les Aubépines (Beukenpark) kan hier als voorbeeld gelden.
 • De gemeente investeert in verbindingen tussen kasteeldomeinen en gaat in gesprek met de eigenaars om 'afgesloten' wegen open te stellen voor het publiek.
 • Bij verkoop of overdracht gaat de gemeente een overeenkomst aan dat het domein minstens 1x per jaar opengesteld wordt voor het publiek.
 • De gemeente stimuleert de kennis van de kasteeldomeinen door aan het onderwijs didactische informatie door te spelen. Leerkrachten gebruiken deze informatie om historische kennis bij te brengen.
 • De gemeente sluit overeenkomsten met de eigenaars van de kasteeldomeinen voor rondleidingen en wandelingen.
 • De problematiek is niet beperkt tot de grotere kasteeldomeinen. In de dorpskernen staan nog waardevolle panden, waarvan er steeds meer verdwijnen. De gemeente maakt een plan van welke panden zij waardevol acht en die meebepalend zijn voor het beeld van de verschillende dorpskernen. De gemeente moet de urgentie van het beschermen van deze woningen inzien. Dit houdt een strikt beleid in ten opzichte van het verwijderen van deze gebouwen. De gemeente stelt strengere eisen en gaat de verdere appartementisering van de dorpskernen tegen. Hierin kunnen de heemkundige kringen een rol spelen.

Noord - Zuid

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad

In mei 2017 werd Oostkamp geselecteerd als pilootgemeente rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Consequent hieraan dient de gemeente stappen te ondernemen om dit te vertalen naar concreet beleid. In haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt de Noord-Zuidraad dan ook terecht dat “elke beleidsbeslissing in overeenstemming is met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en dat er voldoende aandacht is voor beleidscoherentie”.

 • Groen wil blijven investeren in een actieve en dynamische rol van de Noord-zuid raad.
 • In alle overheidsopdrachten dienen duidelijke en afdwingbare duurzaamheidscriteria, zowel ecologisch als sociaal, in acht genomen worden.
 • De gemeente kiest voor een duurzame voedselstrategie met oog voor de lokale, de biologische, de seizoensgebonden eerlijke handel in alle gemeentelijke diensten en op lokale evenementen: “ Het voeren van een duurzaam en eerlijk aankoopbeleid dat een eerlijke handel met onder meer het Zuiden garandeert en tegelijkertijd oog heeft voor ecologische, sociale en economische aspecten: bioproducten, streekproducten, de korte keten, circulaire economie, Fair Trade, Schone kleren, veilige werkomstandigheden, waardig werk, bescherming van de arbeidsrechten door het als criterium op te nemen van bijvoorbeeld de aankoop van werkkledij voor het personeel, ethisch beleggen”.
 • De gemeente neemt voldoende initiatieven voor het behoud van de titel Fair Trade Gemeente: ”Een herbevestiging van het fair trade engagement door mee in te stappen in de nieuwe Fair Trade gemeente campagne”.
 • De gemeente ondersteunt lokale dynamiek. Een lokaal Noord-Zuidbeleid beperkt zich niet tot giften maar ondersteunt en stimuleert initiatieven van burgers en het middenveld die projecten ontwikkelen in het zuiden.
 • De gemeente voorziet voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking. Financiële en materiële ondersteuning van gemeente-overschrijdende noord-zuidcampagnes van ngo’s met bijzondere aandacht voor de campagne van 11.11.11. als koepel van de Noord-Zuidbeweging. Zo wensen wij op zijn minst het behoud van de huidige toelage aan 11.11.11.
 • De gemeente betrekt de scholen en jeugdbewegingen . Als gemeentebestuur kan financiële en logistieke steun gegeven worden bij bepaalde projecten.
 • De gemeente zorgt voor verduurzaming van alle activiteiten en neemt stappen om het burgemeestersconvenant in verband met het klimaatactieplan concreet te maken. (zie klimaat en energie)
 • De gemeente voert een warm en menselijk migratiebeleid. Concreet wensen we de uitrol van een buddysysteem gestoeld op vrijwilligers, die kunnen terugvallen op een professioneel aanspreekpunt binnen de gemeente.
 • De gemeente neemt actief deel aan de campagnes van het internationale netwerk Mayors for Peace en aan de Vlaamse vredesweek.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren