Cultuur

Cultuur, vrije tijd en sport vormen één geheel. Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil Groen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal.

  • Gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte, zoals dit nu ook al is in Oostkamp, zien wij in functie van efficiëntie en duurzaamheid. Als beleid zorg je voor een plan om de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur zo energie-efficiënt te maken. Nieuwe gebouwen voldoen aan strenge energieprestatienormen en we besteden aandacht aan ecologische design en materialen.

Cultuur is wat ons verbindt, zorgt voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan initiatieven die van onderuit groeien en zorgt ervoor dat het aanwezige potentieel kan groeien. Hier is aandacht voor creatievelingen als professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, voor wijk- en buurtinitiatieven net zoals voor erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk.

  • De gemeente treedt ook op als speler in het lokale culturele veld en waarborgt de diversiteit die de cultuursector eigen is. Ze geeft ook een aanbod dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen.
  • Lokaal cultuurbeleid is maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in de lokale gemeenschap. We houden ook rekening met wat er in de nabij gelegen gemeentes en stad Brugge geprogrammeerd wordt. Een streekgebonden samenwerking is daar belangrijk in.
  • Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Dit wordt divers geprogrammeerd zowel in de cultuurzalen, als bv. in de wijken of op een unieke locatie. Cultuurbeleid dat inzet op nabijheid versterkt de sociale cohesie. Voorwaarden zijn toegankelijkheid, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Zoals de gemeente dit nu ook doet, zijn we voorstander van samenwerkingsverbanden met verenigingen. Bij de keuze van het cultuurprogramma worden burgers en verenigingen betrokken.
  • De bevolkingssamenstelling verandert. Dat slaat op de toenemende etnisch-culturele diversiteit, maar ook op vergrijzing. Het cultuurbeleid staat open voor de veranderende realiteit en de verbreding van cultuurproductie en -aanbod, voor nieuwe vormen van verenigingsleven. Dat het verenigingsleven het moeilijker krijgt om hun besturen in te vullen met leden, bleek uit de laatste cultuurraden. De gemeente houdt de vinger aan de pols en kijkt vooruit rond hoe vrijetijdsbeleving maatschappelijk verandert.
  • De gemiddelde leeftijd is vrij hoog bij de bezoekers van het cultuuraanbod in Oostkamp, het is een uitdaging om ook meer jongere volwassenen naar de voorstellingen te krijgen.

Cultuur is het bindmiddel voor de samenleving, iedereen heeft recht op cultuurbeleving. De gemeente gaat actief op zoek naar manieren om kansengroepen te bereiken (bv. met externe partners en het OCMW) Binnen de eigen instellingen van de gemeente zet je in op emancipatie en cultuurparticipatie. Dit kan door een verbredende publiekswerking uit te bouwen, zowel in het cultuurcentrum of -huis als in de openbare bibliotheek. De cultuurfunctionaris krijgt daarbij steeds meer een empowerende, faciliterende rol, steeds minder als organisator.

  • Het beleid heeft oog voor de veranderingen in de samenleving , zoals bijvoorbeeld digitalisering. Culturele infrastructuur is een plek om ook bredere maatschappelijke taken op te nemen.
  • De bibliotheek is een plek waar ontmoeting, leesbevordering en levenslang leren centraal staan, in een geest van objectiviteit en pluriformiteit. De bibliotheek staat garant voor toegang tot kwalitatieve en diverse informatie. De bibliotheek speelt in op digitale uitdagingen, onder meer door de uitleen van e-boeken op je eigen smartphone, tablet of e-reader. De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar burgers toegang krijgen tot en wegwijs gemaakt worden in de digitale diensten van de lokale overheid. De bibliotheek is aanwezig in alle deelgemeentes.
  • De gemeente biedt financiële en materiële steun aan cultuurverenigingen, buurtcomités en particuliere initiatieven van burgers. Dus niet enkel voor erkende verenigingen. Lokale, duurzame ontwikkeling is hier in belangrijk, vertrekkend van de context in de wijken en deelgemeenten. Een voorbeeld daarvan is verbinding leggen tussen kunst en lokale handel, de Oostkampse kastelen en erfgoed.
  • Verhef de cultuurraad tot een cultuurraad 2.0. Experimenteer samen met cultuurverenigingen en andere spelers in het socio-culturele veld om bottum-up en top down op elkaar af te stemmen. Stap af van het principe dat je maar ondersteuning krijgt van je lokale overheid als je erkend wordt als vereniging. Een cultuurraad 2.0 heeft evenveel oog voor experimenten, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee.