Economie en tewerkstelling

In het domein van economie en tewerkstelling volgt Oostkamp de trends van de omliggende gemeenten. De industrie en bouw samen met de diensten sector nemen, in tegenstelling tot de buurgemeenten, de belangrijkste plaats in.

Nochtans kan de gemeente belangrijke accenten leggen in het veld van de lokale economie en tewerkstelling. Groen Oostkamp wil in het vooruitzicht van de energie transitie inzetten op de verduurzaming van de (lokale) economie en op de korte keten.

  • We willen een beleid voeren dat de duurzame economie versterkt en de mogelijkheid biedt aan bedrijven zelf in hun energiebehoeften te voorzien met hernieuwbare energie. Groen wil lokale ondernemers ondersteunen in het energiezuinig maken van hun ondernemingen. Bedrijven die een energieaudit uitvoeren kunnen genieten van een premie en ondersteuning bij groepsaankopen.
  • Ondersteun de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te maken van duurzame bedrijventerreinen. Hier wordt ingezet op het sluiten van de materiaalkringlopen, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt voor een ander bedrijf. Innovatief ondernemerschap, een duurzaam mobiliteitsplan en duurzame tewerkstelling behoren tot de duurzaamheidscriteria. Afvalbeleid speelt een centrale rol in de transitie naar een circulaire economie.
  • Groen Oostkamp wil de dorpskernen levend en bruisend maken. De aanwezigheid van een divers aanbod van handelszaken maakt hier deel van uit. Detailhandel dient dan ook ondersteund. Een stopzetting van de bouw van baanwinkels en shoppingcentra heeft een ondersteunend effect. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid reikt hiervoor bijkomende instrumenten aan. Oostkamp dient zich in te schrijven in de "Zo Dichtblij" campagne van Bond Beter Leefmilieu.
  • Een groeiende uitdaging blijven de kleinere kernen en wijken die langzaam zonder handelaars kunnen vallen. Hier kiezen we voor bijvoorbeeld voor het DORV-concept, waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk loket één zijn.
  • Groen Oostkamp wil de korte keten landbouw blijven ondersteunen. Hierdoor versterken we de band tussen de consument en de lokale producent.
  • Ook het toerisme biedt nog vele mogelijkheden. Met zijn bossen, dreven en prachtige domeinen heeft de gemeente vele troeven in handen. Het verkeersluw maken van een aantal “landwegen” moet fietsers aantrekken. Het verder ontwikkelen van een wandelnetwerk in Oostkampmoet sportieve wandelaars uitnodigen. Trage wegen en “kerkwegels” worden hierin geïntegreerd. Zo worden nieuwe kansen gecreëerd voor hoevetoerisme.
  • Groen wil aan innovatie en duurzaam ondernemen alle kansen bieden. Een economische en commerciële raad wordt het middel tot participatie. Een volwaardig ondernemersloket moet een doorstroming van alle informatie toelaten als ondersteuning.

DORV-concept