Milieu en natuur

Niet iedereen heeft aan zijn achterdeur een tuin, daarom  moeten we inzetten op nog meer groen dicht bij de mensen. Groen Oostkamp wil ruimte voor natuur terugwinnen op beton, asfalt, en bouwwoede.

  • Onze scholen stimuleren om van hun speelplaatsen een meer groenere omgeving te maken met aanplantingen als bron van speelgenot en creativiteit.
  • In de bestaande groene ruimtes meer speelgroen voorzien in plaats van speeltoestellen.
  • Rond de woonzorgcentra als Ter Luchte in Ruddervoorde en Sint Jozef in Oostkamp centrum een aangename groene en bloemrijke omgeving creëren zodat niet alleen de bewoners maar ook de omwonenden er kunnen van genieten en er meer sociaal contact is.
  • Ook de dorpscentra van onze vijf deelgemeenten kunnen veel groener. Een aantal parkeerplaatsen voor auto’s moet verdwijnen ten voordele van een groen plantsoen met hier en daar een bankje om even te vertoeven. Parkeren kan op de daarvoor bestemde parkeergelegenheden die meestal maar 50 meter van het dorpsplein gelegen is.
  • Oostkamp heeft al veel groene ruimte. Maar we kunnen de natuur en bosgebieden nog sterk uitbreiden. Zoals op Vlaams niveau kunnen we op gemeentelijk niveau de ambitie hebben elk jaar per inwoner 1 vierkante meter bijkomende natuur en bos te realiseren. Mogelijkheden zijn speelbossen, geboortebossen en waarom niet een begraafbos? In plaats van woonuitbreidingsgebieden, natuur- en bosuitbreidingsgebieden realiseren.
  • Bij het beheer van het openbaar groen moet er meer aandacht zijn voor de voor de aanplanting van inheemse bomen, struiken en planten die de biodiversiteit stimuleren en de natuurwaarde ervan verhogen.
  • Wat het gebruik van pesticiden op openbaar domein betreft scoort Oostkamp goed, maar we moeten nog meer inzetten op de afbouw ervan door particulieren en landbouw. Ook een degelijke omkadering in verband met vogel-afschrikking is belangrijk.
  • De gemeente kan ook hier stimuleren en aanzetten tot meer biologische teelt in tuinen en tot meer agro-ecologische en duurzame
  • De aanleg van een overstroombare beekvallei ter hoogte van de Velddambeek in Ruddervoorde, met de bedoeling wateroverlast bij overstromingen te vermijden, kreeg recent te kampen met een aanvraag tot bouwen van paalwoningen. Door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap Ruimtelijke Ordening is dit voorlopig van de baan omdat het gebied aangeduid is als een overstromingsgevoelig signaalgebied. Maar Groen Oostkamp wil waakzaam blijven bij wat er in de toekomst gaat gebeuren.
  • Geen natuur zonder ook een degelijk milieubeleid. Daarnaast zijn thema’s als klimaatdoelstellingen, energietransitie, duurzaam bouwen, ruimtelijk ordening en duurzame mobiliteit verweven met het natuur-en milieubeleid en maken ze integraal deel uit van een coherent gemeentelijk beleid.