De Zesling

15 Maart 2021

De Zesling

skitterphoto (©)   Er is heel wat te doen omtrent de plannen van Luminus om zes grote windturbines te plaatsen in Beernem en Oostkamp, waarvan 2 in natuurgebied. De plannen van Luminus, een filiaal van het Franse staatsbedrijf EDF, de 2de grootste elektriciteitsproducent ter wereld, zorgen voor veel onrust en weerstand bij vele omwonenden uit de wijken Stuivenberg (Oostkamp) en Gevaerts (Beernem). Zij zijn bezorgd over de impact op het landschap en op de leefbaarheid van hun woonwijk. Een actiegroep ontpopt zich als de spreekbuis van dit ongenoegen. Maar ook voorstanders van het project laten hun stem horen. De meningen zijn dus erg verdeeld.  Hoe kijkt Groen Oostkamp tegen de mogelijke inplanting van die zes windturbines aan? Welnu, Groen is vanzelfsprekend grote voorstander van hernieuwbare energie, waaronder windenergie. Om de klimaatopwarming een halt toe te roepen, moeten we naar een koolstofarme samenleving evolueren. Dat kunnen we enkel door achterhaalde technologieën los te laten en volop in te zetten op een duurzame mix van zonne- en windenergie, waterkracht en andere bronnen van hernieuwbare energie.   Windenergie en windturbines vormen dus een belangrijk onderdeel van die energieomslag. Om de klimaatdoelstellingen 2030 te halen moeten er volgens Vlaanderen nog heel veel  turbines bijkomen. Groen deelt deze ambitie, maar verbindt hieraan belangrijke uitgangspunten. Een goedgekeurd windplan Zo moet er eerst een goedgekeurd windplan op tafel liggen dat bepaalt waar windturbines mogen komen en waar niet. Dit plan zorgt er ook voor dat er een evenwicht is tussen wonen en natuur. Het ontbreken van zo’n windplan is op dit moment de aanleiding tot de wildgroei van aanvragen in de provincie.  De inplanting van windturbines wordt dan ook best bovenlokaal, op provinciaal of op Vlaams niveau, aangepakt om ruimtelijke 'verrommeling' te vermijden. Al in november 2009 zette West-Vlaanderen een visie op papier in haar tekst ‘Ruimte voor windturbineprojecten in West-Vlaanderen’. Sindsdien is het 'windstil'. Nochtans is de nood hoog: het provinciebestuur dient met grote spoed deze beleidsvisie definitief goed te keuren. Want de helft van de huidige windturbineprojecten geeft aanleiding tot ellenlange procedures en komt daardoor moeilijk van de grond. Een bovenlokale visie op windmolens kan hieraan deels verhelpen.  Een centrale rol voor de burger in het energielandschap  Groen wil ook de overgang naar een ander energielandschap: burgers en energiecoöperaties vormen hierin de fundamenten van onze energieproductie.  Windturbines en zonnepanelen zorgen voor lokale productie. Door onze energieproductie in eigen handen te houden, vloeien winsten en investeringen terug naar onze eigen economie. Zo zorgen we ook voor een pak nieuwe jobs. Een goede aanpak met inspraak en participatie van burgers zorgt voor een breed maatschappelijk draagvlak. Participatie betekent dat er in samenwerking met de lokale overheid inspraak georganiseerd wordt tijdens het plannings- en vergunningstraject. Dit houdt in dat zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering en exploitatie  burgers maximaal betrokken worden. Bij rechtstreekse participatie kunnen burgers bijvoorbeeld via het aandeelhouderschap in een energiecoöperatie mede-eigenaar worden van windturbines waarvan ze ook de diensten (stroomlevering) kunnen afnemen. Van belang is dat de deelnemende burgers hun coöperatie controleren op een democratische wijze en dat de coöperatie openstaat voor iedereen. Wanneer een coöperatieve windturbine stroom kan leveren voor bijvoorbeeld 1500 gezinnen, dan moet het ook de bedoeling zijn om hierbij 1500 gezinnen te betrekken, te beginnen in de directe omgeving van het project. Dan worden ook de baten van het project gelijkmatig verdeeld. Want de wind en zon zijn van iedereen. Burgers die participeren in een eigen energiecoöperatie gaan trouwens bewuster om met energie. Zo ontstaat een groter draagvlak voor een overgang naar een duurzamere samenleving.  In onze provincie bewijzen burgercoöperaties zoals Ecopower, CoopStroom, Beauvent, enz. elke dag opnieuw dat dit kan. Er is trouwens een Europese verplichting (Clean Energy for All Europeans) die lidstaten en hun regio’s verplicht om hun burgers een centrale rol te geven in de energiemarkt en te betrekken bij het energiebeleid. Deze verplichting mikt o.a. op energie-efficiëntie en daarvoor is ook de medewerking van de burgers nodig (draagvlak, isolatie, zonnepanelen, woningrenovatie, …). Vlaanderen heeft deze verplichting evenwel nog niet omgezet in een gewestelijke reglementering. Met deze uitgangspunten zien we nieuwe windturbines graag komen. Dus, komaan (West-) Vlaanderen, maak hier eindelijk eens werk van! Standpunt Groen Oostkamp stelt op zich geen grote bezwaren tegen De Zesling en wil het openbaar onderzoek zijn weg laten gaan. Het duidelijke protest is echter geen gunstig gegeven in de energietransitie die we ook als gemeente heel duidelijk moeten aangaan. Een lokale elektriciteit coöperatieve geniet de voorkeur boven ’s werelds tweede elektriciteitsproducent. Draagvlak is ook een belangrijke factor in de transitie. Daarnaast roept Groen Oostkamp op om zonder uitstel werk te maken van een windplan, zodat het voor de burger, de besturen en de energieproducenten duidelijk is welke weg genomen wordt. Groen Oostkamp bevestigt wel dat zij een eventueel ander standpunt van de collega’s van Beernem begrijpt en respecteert.