Programma gemeenteraadsverkiezingen

07 Oktober 2012

was gedurende zes jaar het gemeenteraadslid voor Groen Oostkamp. Vanop de oppositiebanken heeft hij steeds getracht een positieve houding aan te nemen. Enkele van onze ideeën werden dan ook gerealiseerd. Zo werd door het OCMW Oostkamp, op voorstel van ons OCMW raadslid Hilde Naessens huiswerkbegeleiding opgestart voor kansarme kinderen. Het creëren van een huislijke omgeving waarin jonge kinderen steun krijgen en aangemoedigd worden hun huiswerk te maken en te studeren zijn een werkelijke steun voor hen. Groen Oostkamp heeft zich ook steeds kritisch opgesteld tegen over de bouw van het nieuwe voetbalstadion op de grens Brugge ? Oostkamp ? Loppem. Geert Vercruyce Naar de toekomst toe staat Oostkamp voor een reeks uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan wenst Groen Oostkamp dan ook haar specifieke accenten te leggen op het beleid. Oostkamp is meer dan een slaapgemeente, het is de gemeente van haar inwoners, waar hun mening telt en waar mensen mensen kennen.

Een heikel punt inzake mobiliteit blijft de bereikbaarheid van de deelgemeenten met De Lijn.  Veel inwoners zijn niet alleen voor hun verplaatsingen maar ook voor hun sociale contacten hierop aangewezen. De bereikbaarheid van alle deelgemeenten met openbaar vervoer is prioritair . Bovendien staat de zwakke weggebruiker centraal in de dorpskernen. Daartoe stelt Groen Oostkamp voor om:

 • Via de geijkte instanties druk op De Lijn blijven uitoefen om te voorzien in een kwalitatief aanbod van openbaar vervoer.
 • Een goede doorstroming van het verkeer te garanderen op de hoofdwegen zodanig dat de trage wegen in ere hersteld worden en blijven.
 • Het doorgaand verkeer in de dorpskernen Oostkamp ? Bailiebrugge ? Hertsberge ? Moerbrugge ? Ruddervoorde en Waardamme maximaal te beperken.
 • In deze dorpskernen de voetgangers en fietser de plaats te geven die hen toekomt.
 • Effectieve maatregelen te nemen om het zware vrachtverkeer in de dorpskern van Ruddervoorde te weren.
 • Autodelen te ondersteunen door het aanleggen van goed uitgeruste carpool parkings en bijhorende fietsenstalling.

Duurzaam wonen en leven heeft niet enkel met zonnepanelen te maken, maar met het duurzaam omspringen met alle energievormen en nog veel meer. We willen daarom een zo gediversifieerd mogelijk woonaanbod uitbouwen en openstaan voor nieuwe woonvormen. Kwaliteitsvol wonen, in de ruime betekenis van het woord, komt ook het welzijn en de gezondheid ten goede. Groen Oostkamp ijvert daarom voor:

 • Het zo snel mogelijk realiseren van de 147 sociale huurwoningen vastgelegd in het Vlaamse "bindend sociaal objectief".
 • Het actief ondersteunen van een sterke diversificatie van een kwaliteitsvol woningaanbod zowel op de huurmarkt als voor de toekomstige eigenaar.
 • Het efficiënt toepassen van het Vlaamse grond- en pandendecreet, niet enkel naar de letter maar ook naar de geest.
 • Een aanmoedigingsbeleid naar nieuwe woonvormen zoals cohousing, generatie- en groepswonen voeren.
 • De duurzaamheid van het bestaande woningenpatrimonium verbeteren door energiezuinige maatregelen te blijven ondersteunen zoals isolatie, zonneboiler ?

Het gemiddelde inkomen per inwoner van de Oostkampenaar groeit sterker dan de inflatie. Dit wil zeggen dat de gemiddelde koopkracht stijgt. De werkloosheidcijfers in Oostkamp liggen zelfs iets beter dan deze in de regio, de jeugdwerkloosheid is, zoals bijna overal in Vlaanderen, hoog. Het aantal personen tewerkgesteld in de middenstand blijft stijgen dank zij een toename van het aantal vrije beroepen en zelfstandige ondernemers. Het aantal handelaars daar en tegen blijft nagenoeg constant. Indicatoren uit economie en tewerkstelling volgen in Oostkamp gelijke tred met deze van de het arrondissement Brugge of de provincie West-Vlaanderen. Het beleid van de gemeente heeft inderdaad veel minder invloed dan de conjunctuur. Duurzame ontwikkeling en zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen blijven hoog op de agenda van Groen staan. Daarom wenst Groen Oostkamp:

 • Een beleid te voeren dat de duurzame economie versterkt en de mogelijkheid biedt aan bedrijven zelf in hun energiebehoeften te voorzien. De zoekgebieden voor windmolens bieden hier nog talrijke opportuniteiten.
 • Een beleid te voeren dat de lokale tewerkstelling versterkt.
 • Zich blijven te verzetten tegen een shopping complex verbonden aan het voetbalstadion.
 • Initiatieven voor de jeugdtewerkstelling ondersteunen.

Hoewel er in Oostkamp de laatste jaren heel wat verkaveld werd is er nog veel groen en open ruimte. Landbouwgrond neemt een belangrijke plaats van de open ruimte in. Toch ging er tussen 2000 en 2010 weer eens ca. 590 ha landbouwgrond, zowat 10 % van het patrimonium, verloren. Oostkamp telt ook meerdere kastelen. Groen Oostkamp wil dit landelijke karakter met zijn velden en parken  bewaren. Spaarzaam omspringen met groene ruimte is de boodschap. Groen Oostkamp pleit daarom resoluut voor:

 • Kernversterking;
 • Verkleining van de kavels in woongebieden;
 • Een coherent beheer van de open ruimte ? de woongebieden ? de KMO zones.

Kinderen en jeugd zijn de toekomst. Hierin investeren is dus vanzelfsprekend. Een voorstel van Groen Oostkamp rond huiswerkbegeleiding werd in deze legislatuur gerealiseerd. Dit initiatief ondersteunen en verder uitbouwen blijft één van onze agendapunten. Naast de school is er echter ook de vrije tijd die ingevuld kan worden door sport, hobby's, de jeugdvereniging, de jeugdclub, muziek, toneel en nog veel meer. Het moet ook mogelijk zijn voor de jeugd om op de publieke ruimte samen te komen om er gewoon "jongere" te zijn.

 • Het voorzien van een speelbos voor de allerkleinsten werd reeds naar voor gebracht in de gemeenteraad en blijft nog altijd op het verlangenlijstje staan.
 • Ondersteunen van initiatieven die de financiële toetredingsdrempel tot bvb sportclubs, muziek ? verlagen.
 • Het voorzien van degelijke faciliteiten in de deelgemeenten voor jeugd.
 • (zie ook economie en tewerkstelling).
 • (zie ook cultuur).

Eén van de grote uitdagingen waar Oostkamp voor staat is de vergrijzing. Naar het sociaal beleid toe zullen hier in de toekomst zware inspanningen geleverd moeten worden. Degelijke voorzieningen dienen voor handen te zijn in de toekomst. Het is vooral op het vlak van de rusthuis plaatsen dat Oostkamp slecht scoort en wat de serviceflats betreft is de situatie t.o.v. het Vlaamse programmatiecijfer nog slechter. Het aantal gerechtigden op mantel & thuiszorg en residentiele verzorging blijft jaarlijks stijgen. Daarom stelt Groen Oostkamp voor om:

 • Te blijven investeren in rusthuisplaatsen.
 • Een extra inspanning te leveren voor het bouwen van serviceflats of gelijkaardige accommodatie, in de omgeving van de dorpskernen.
 • Een zorgboulevard (zorgstraat) uitbouwen en blijven investeren in verzorgingsnetwerken.

Wanneer de inkomensevolutie op basis van de belastingaangiften bekeken wordt stelt men vast dat deze dezelfde trend volgt als het inkomen per inwoner, namelijk een stijging. Er is hier echter één keerzijde aan de medaille: daar waar de categorieën met de hoogste inkomens groter worden als gevolg van het verkleinen van de lagere inkomenscategorieën, vergroot de allerlaagste inkomenscategorie ook. Deze zou echter, als gevolg van de inflatie, moeten verkleinen.

Het aantal inwoners met Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI)  en het aantal leefloners blijft quasi ongewijzigd ondanks de toenemende welvaart. Daarom wil Groen Oostkamp:

 • Effectief projecten opzetten die mensen uit de laagste inkomenscategorie haalt.
 • Het voeren van een actieve politiek van re-integratie van de leefloners in de arbeidsmarkt.

Cultuur emancipeert en verenigt mensen. Groen Oostkamp wil een cultuurbeleid met zowel aandacht voor de kunstenaar, beroeps of amateur, als voor verenigingen, wijk en buurt initiatieven, erfgoedinitiatieven. Cultuur kan en moet iedereen aanspreken. In het cultureel beleid worden de deelgemeenten soms stiefmoederlijk behandeld. Groen Oostkamp wil:

 • Plaatselijke initiatieven stimuleren en mogelijk maken.
 • Randvoorwaarden creëren opdat organisaties en individuen hun werking kunnen ontplooien en jeugdtalent aan bod kan komen en uitgroeien..
 • Culturele infrastructuur verschaffen, zowel in Oostkamp als in de deelgemeenten.
 • Participatie bevorderen door aandacht naar specifieke doelgroepen (acties rond betaalbare toegangstikets, reductie voor families, ?)
 • Een cultuurbeleid uitbouwen dat naast het gebruik van de faciliteiten van de Valkaart ook een stimulans voor de deelgemeenten is.

Het aantal migranten van buiten de EU is uiterst beperkt in Oostkamp. Nochtans dienen zij onze volledige steun te krijgen in het integratieproces.

 • Anderstalige inwoners worden actief onthaald en in contact gebracht met de diensten en het verenigingsleven in de gemeente.
 • Oostkamp neemt initiatieven, ook op vrijwillige basis, om eventuele taalachterstand op te vangen.
 • Interculturele bemiddelaars treden niet enkel op als tolk maar verschaffen ook concrete hulp en emotionele ondersteuning en signaleren knelpunten. Deze taak kan op professionele basis georganiseerd worden of door middel van geschoolde vrijwilligers.

Lokaal Noord-zuid beleid of ontwikkelingsbeleid is geen geïsoleerd domein. Er zijn banden met milieu, sociale en economische aspecten. Oostkamp is een fairtrade gemeente. Deze titel is een niet te onderschatten handelsmerk voor de gemeente. Groen Oostkamp wenst:

 • Een beleid te voeren dat de normen verbonden aan de fairtrade titel navolgt.
 • Actief te investeren in projecten van Noord-Zuid samenwerking.
 • Een duurzaam aankoopbeleid door de gemeente.
 • Deel te nemen aan de Vlaamse vredesweek en initiatieven zoals "Mayors for peace".