Oostkamp "fossielvrij" in 2050

02 November 2015

Oostkamp

Met de klimaattop van Parijs die op 30 november begint, staat het serre-effect van CO2 weer centraal. Ook Oostkamp ondertekende op 3 juni van dit jaar het Burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich, samen met 32 andere West-Vlaamse gemeenten, om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen. Dit is niet meer of niet minder dan het halen van een soort , zeker een stap in de goede richting. Eindelijk haalt dan ook de provincie West-Vlaanderen zijn achterstand in! Eind 2011 ondertekenden de 44 Limburgse gemeenten dit convenant. Midden juli 2014 namen reeds de helft van de Vlaamse gemeenten deel.

lokale Kyoto-doelstelling

Het Burgemeestersconvenant of Convenant of Mayors is een initiatief van de Europese Commissie die in 2009 de aftrap gaf. Het is een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid systematisch en doelgericht aan te pakken en zichtbaar te maken voor de bevolking. Het convenant vertaalt het geloof in een bottom-up-benadering van het klimaatvraagstuk in concrete maatregelen. Dit staat in schril contrast met de eeuwig aanslepende discussie over de klimaatinspanningen op federaal en regionaal vlak. Tien jaar na de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol slaagt men er niet in hierover een akkoord te bereiken. In 2020 loopt het protocol af, al 2/3 van de beschikbare tijd ging verloren aan discussie. De tijd dringt! Dit Burgemeestersconvenant is niet vrijblijvend. Binnen het jaar moet de gemeente een nulmeting uitvoeren en een actieplan voorleggen. Europa controleert bovendien de uitvoering van het verdrag. Er is dus nog werk aan de winkel.

Het Burgemeestersconvenant is echter geen eindpunt. Er bestaat een algemene consensus, op een minderheid van klimaatsceptici na, dat op termijn het gebruik van fossiele brandstoffen volledig geband dient te worden. Dit gebeurt best tegen 2050, willen we de opwarming van de aarde beneden de 2°C houden.

Stop de investeringen in fossiele brandstoffen

We moeten er dus van uitgaan dat de gekende reserves aan fossiele brandstoffen, met name steenkool, aardolie en aardgas, best onder de grond blijven. Nochtans investeren overheden meer geld in fossiele brandstoffen dan in de strijd tegen de klimaatopwarming. Hetzelfde gebeurt door banken en pensioenfondsen. Er moet een ware "divestment"-

beweging (het tegengestelde van investment) op gang komen. Neem initiatief en stel maar de vraag aan uw bank of

pensioenfonds.

Ook de gemeente kan kritische vragen stellen. Betrokken in een resem intercommunales gaande van het WVI tot IMEWO en FINIWO, maakt zij deel uit van het bestuur door het afvaardigen van gemeenteraadsleden. De twee laatste intercommunales zijn actief in de energiemarkt en hebben hun kapitaal in weer andere maatschappijen geïnvesteerd. Oostkamp kan ook zijn steentje bijdragen aan divestment door de financiële stromen binnen deze intercommunales bij de fossiele-brandstofbedrijven na te gaan.