Oostkamp tekent het Energie- en Klimaatpact

29 November 2021

Oostkamp tekent het Energie- en Klimaatpact

De gemeente Oostkamp kiest er voor om dit pact te ondertekenen en, in samenwerking  met de 9 omliggende gemeenten die ook het burgemeestersconvenant ondertekenden, de impact te vergroten.

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact, de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete en herkenbare werven wil men inzetten op krachtdadig beleid.

De gemeente Oostkamp kiest er voor om dit pact te ondertekenen en, in samenwerking  met de 9 omliggende gemeenten die ook het burgemeestersconvenant ondertekenden, de impact te vergroten.

In het kort de vier werven

Werf 1 - Laten we een boom opzetten
- Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
- 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
- Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021 t.e.m. 2030)
Werf 2 - Verrijk je wijk
- 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
- 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021
t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
Werf 3 - Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
- Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
- Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);
- 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
Werf 4 - water het nieuwe goud
- 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding);
- Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

Wat geeft het bestuur aan nu al met de komende middelen te doen?

Rond de aanplant van bomen verwijzen ze naar de aanplanten van geboortebossen. Ze geven financiële en logistieke ondersteuning aan burgerinitiatieven zoals Leve(n)de gevels en Pluk O. Zelf zetten ze in op extensieve bloemenweides en -perken. Binnen de woonwinkel is er een energiecoach die inwoners ondersteunt in de weg naar renoveren. Ze werkt nu ook samen met Energiehuis WVI. Ze werkt samen met Coopstroom voor aanleg zonnepanelen en gebruik van deelwagens. Er wordt een plan uitgewerkt rond de verdere uitrol voor laadpalen op openbaar domein. Op bepaalde verbindingswegen wordt geïnvesteerd in vrijliggende fietspaden. Rond water zijn subsidies toegekend voor wie extra inspanningen doet rond ontharden en infiltratievoorzieningen. In heraanleg van straten wordt meer ingezet op ontharding.

De middelen die voortvloeien uit het Energie- en klimaatpact zullen ingezet worden in aankoop snelladers ('22), opmaak van een hemelwaterplan ('23), klimaatrobuuste ingrepen in het kader van het masterplan centrum Oostkamp ('24).

Onze vragen in de gemeenteraad

We gaven aan dat we inderdaad zien dat er al meer in beweging komt. Maar dat was ook hoognodig... We vragen ons af hoe concreet deze doelen in de werven ook effectief gehaald zullen worden en hoe we die, als oppositie, meetbaar zullen zien?

Hoe zien we bv. concreet een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van 2,09%?

1 boom extra per Vlaming vanaf '21 tot 2030, hoe wordt dat opgebouwd, dat zijn er meer dan 23800 in 8 jaar? 

Is er overleg met landbouw rond planten van bomen, aanleggen van heggen e.d. ?

En wat met de doelstelling van 1 toegangspunt deelsysteem per 1000 inwoners tegen 2030? Dat is nog 8 jaar maar misschien ook mààr 8 jaar meer, als je ziet hoeveel tijd het soms neemt om dergelijke zaken geïnstalleerd te krijgen?  Naar onze mening is deelmobiliteit ook voor deelgemeenten, zeker Ruddervoorde, toch dringend aan de orde om daar eerste stappen te zetten? 

Uit de antwoorden horen we vooral dat Vlaanderen het engagement vraagt om te streven naar de doelen. Rond deelmobiliteit hopen ze dat de overheid vanuit de vervoerregio's over de brug komt (mobipunten). De meetgegevens worden opgevolgd door VITO (Vlaams instituut voor technologische ontwikkeling). Als we het zo horen is veel ook nog afhankelijk van andere overheden. Wij blijven het alvast opvolgen en in andere punten, waar deze werven regelmatig aan bod komen, aankaarten.