Best nu kiezen voor bouwen en open ruimte

24 September 2014

Best nu kiezen voor bouwen en open ruimte

Om aan de woonbehoefte te voldoen, moeten er tegen 2030 zowat 300.000 nieuwe woonheden bijkomen. Anderzijds blokletteren kranten koppen zoals: "Vlaanderen bijna volgebouwd" (Belang van Limburg), "Vlaanderen nog lang niet volgebouwd" (De Morgen) of "Vlaanderen tegen 2050 helemaal volgebouwd" (Het Laatste Nieuws). Groen pleit voor een doordachte planning. Vlaanderen tracht alles op de rails te houden. Het grond- en pandendecreet moest aan eenieder een betaalbare woning bezorgen. Het ambitieuze plan "Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?" moet uitmonden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RVS) en de vrijwaren.

schaarse open ruimte

Het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 was een goed initiatief. De vernietiging van het decreet door het Grondwettelijk Hof eind 2013 verlost echter bouwpromotoren van de verplichting een aantal sociale kavels te voorzien bij verkavelingen. Het wegvallen van dit keurslijf laat zich dan ook onmiddellijk voelen. Van deze kavels wordt in de gemeentelijke plannen niet meer gesproken. Op vijf jaar tijd zijn de vastgoedprijzen met zowat 25% gestegen (2007-2012), ook in Oostkamp. De gezondheidsindex, mede bepalend voor lonen, steeg amper met 15%. De betaalbaarheid van de woning deint zo steeds verder achteruit. De eengezinswoning is de droom van elke Vlaming. Ook Oostkamp volgt deze trend. Sinds begin 2013 voorzag de gemeente dan ook zowat 225 percelen in nieuw te realiseren verkavelingen. Deze zorgen voor een steeds verder uitdeinen van de bebouwing en inname van open ruimte. Simulaties naar de toekomst toe laten zien dat tegen 2050 Vlaanderen voor 40% volgebouwd zal zijn. In 1976 bedroeg dit nog maar 10 à 15%. Welke ruimte is nog vrij: natuurgebied of landbouwgrond? Beide zijn onontbeerlijk! Dat het zo niet verder kan, daar is iedereen het over eens. Oostkamp blijft niet achter. Momenteel is reeds meer dan 22% bebouwd. Tegen 2050 stranden we niet ver van 30% bebouwde oppervlakte. Een quasi versmelten van de Oostkampse dorpskern met de Brugse agglomeratie zit er aan te komen.

Een ander beleid

Een gevarieerd woonaanbod, zowel voor gezinnen als alleenstaanden, met een kleiner grondgebruik dringt zich op. De Oostkampse ruimtelijke ordeningsplannen hebben meer nodig dan een oppoetsbeurt. Oostkamp dient het structuurplan niet af te wachten!

Luc Debuyst

Verschenen in Groenkamp - najaar 2014