Beslissing Vlaamse Regering is toonbeeld van slecht bestuur

23 December 2010

Beslissing Vlaamse Regering is toonbeeld van slecht bestuur

Groen! betreurt de beslissing van de Vlaamse regering die het mogelijk moet maken om een voetbalstadion op te trekken in de Charteuse, tussen Brugge, Oostkamp en Zedelgem. Die beslissing kadert in de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge'. De genomen beslissing is volgens Groen! het slechtst denkbare scenario en wel om diverse redenen. Er werd, onder andere, geen rekening gehouden met de diverse bezwaren die ingediend werden op meerdere punten van het dossier:

  • het rapport van de Vlacoro,
  • het rapport van de Brugse mobiliteitscel,
  • die omtrent veiligheid en verkeer door de politiezone Het Houtsche,
  • het standpunt van de gemeente Zedelgem,
  • de talrijke bezwaren van natuurverenigingen, actiegroepen en bewoners.

Al deze rapporten en studies werden boudweg van tafel gevaagd. De starheid waarmee de Vlaamse regering rationele adviezen naast zich neerlegt, is een toonbeeld van slecht bestuur.

Groen! betreurt in het bijzonder:

  • de gedeeltelijke verkaveling van het gebied Klein Appelmoes in Assebroek,
  • dat de weides en de open vlakte tussen de Expresweg N31 in Brugge en de Blankenbergse Steenweg worden volgebouwd tot een gigantische industriezone,
  • uiteraard de hoofdbrok, de inplanting van het voetbalstadion, annex kantoorruimtes, winkelruimtes, parkings, oefenvelden, etc. in de Chartreuse. Alle bezwaren nog eens opsommen zou ons te ver leiden, maar zijn de diverse overheden nu al vergeten dat we amper een maand geleden in dit gebied konden bootje varen?

Groen! herinnert aan het negatieve advies van de Vlacoro, dat verwijst naar de impact op de leefbaarheid en de woonkwaliteit, de overstromingsgevoeligheid van dit deelgebied, het ontbreken van een globale mobiliteitsvisie, de knelpunten inzake het plan-MER-proces en de negatieve milieueffecten. Het gebied Chartreuse kent een belangrijke overstromingsproblematiek. Het wordt voor Club Brugge pompen of verzuipen. Of is men van plan waterpolo te spelen of roeiwedstrijden te organiseren in het stadion?

Er 'kan' dus een stadion komen. Daarmee is dat stadion nog niet gebouwd natuurlijk. De financiële haalbaarheid van de plannen trekken wij sterk in twijfel. Er wordt geschermd met interesse van privépartners, maar enige duidelijkheid wordt niet gegeven. Er blijven ook veel vragen over de mobiliteit, over het aantal parkeerplaatsen, het aantal passagiers per wagen, de cijfers rond openbaar vervoer en die van fietsgebruik.

Groen! kan zich niet van de indruk ontdoen dat de Vlaamse Regering ? in plaats van rekening te houden met de bezwaren, de mogelijkheden tot inspraak en overleg met 'alle' actoren ? gekozen heeft voor de gemakkelijkheidsoplossing door gewoon alle kritiek weg te wuiven.

Het is duidelijk dat de Vlaamse Regering meestapt in het scenario dat is uitgetekend voor de realisatie van vastgoedprojecten. Een scenario dat geofficialiseerd werd door het rapport van Resoc, dat trouwens helemaal niet met harde argumenten onderbouwd was, en nog eens gesteund werd door Voka.

Deze beslissing is een complete miskleun en nog maar eens bewijs van de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen.

Net als een aantal andere organisaties overweegt Groen! naar de Raad van State te stappen om de beslissing te laten schorsen en vernietigen, onder meer op basis van de Watertoets, de gebrekkige motivatie om het advies van de Vlacoro naast zich neer te leggen. Dat dit nodig is, komt omdat de verschillende overheden participatie en overleg niet au serieux nemen. De aanbevelingen van de commissie Berx, nochtans door Vlaanderen zelf gemaakt, worden hier helemaal niet gevolgd. Dat Burgemeester Moenaert beweert dat er nu te veel inspraakmogelijkheden zijn, is dan ook volledig misplaatst.'

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger, Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge, Martine De Meester, gemeenteraadslid Zedelgem, Geert Vercruyce, gemeenteraadslid Oostkamp.